Gorący temat

Zgoda na świadczenie usług       

Administrator danych osobowych: 

Administratorem Twoich danych jest Magdalena Biela, prowadząca niezarejestrowaną w CEIDG działalność pośrednika ubezpieczeń, jako OFWCA (Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agenta).

Dane mogą być udostępniane osobom trzecim, w szczególności ubezpieczycielom, w celu świadczenia Usług i przygotowania oferty.

Na dzień 8 lutego 2019 r. w ofercie znajdują się produkty następujących towarzystw ubezpieczeniowych:

 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
 • HDI, TUiR „WARTA” S.A., ul. Chmielna 85/87 00-805, W:arszawa
 • Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
 • MTU, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
 • Proama Generali T.U. S.A. Oddział w Polsce, ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
 • PZU S.A., al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
 • Reso Europa Service, ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki, (Balcia)
 • Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź
 • TUiR „WARTA” S.A., ul. Chmielna 85/87 00-805, Warszawa

Cel przetwarzania danych osobowych:

 • Analiza przypadku dotyczącego okoliczności ubezpieczenia,
 • Ocena ryzyka ubezpieczeniowego i przedstawienia oferty zawarcia polisy,
 • Zawarcie umowy ubezpieczenia,
 • Realizacja pozostałych czynności marketingowych i związanych z pośrednictwem ubezpieczeniowym, takich jak kontakt w sprawie przedłużenia polisy lub oferty okolicznościowe.

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Prawa Klienta odnośnie do ochrony danych osobowych:

 • Żądanie dostępu do przetwarzanych danych osobistych Klienta,
 • Korekta podanych danych na wypadek nieprawidłowości,
 • Wnioskowanie o przeniesienie danych do innego podmiotu,
 • Żądanie usunięcia lub ograniczenie zakresu przetwarzania danych,
 • Złożenie skargi do Urzędu ochrony Danych Osobowych,             
 • Podawanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do świadczenia Usług przez Serwis.

Indywidualne rozpatrywanie wniosków:

Wszystkie dane podawane w formularzach lub przez kontakt e-mailowy są ręcznie weryfikowane i w razie potrzeby wprowadzane do kalkulatorów wycen poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych. Ma to na celu uwzględnienie wszystkich czynników mających wpływ na wysokość składki i unikanie zjawiska fałszowania wyliczonych wyników wyceny przez faworyzowanie któregoś z towarzystw lub pogarszanie oferty innego. Każde wyliczenie składki w towarzystwie może być odnotowywane, dlatego przysługuje Ci prawo do zastrzeżenia wykorzystania Twoich danych w jakimś konkretnym celu.

Prawo do wniesienia sprzeciwu:

Jeżeli w wyniku jakichś okoliczności zechcesz wstrzymać przetwarzanie przez nas danych, możesz zgłosić sprzeciw, który – o ile nie będzie naruszał ważnych spraw uregulowanych prawnie – zostanie uwzględniony.

Regulamin korzystania z serwisu

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Garda 365 (Serwis) oraz warunki świadczenia usług na rzecz Klientów.
 2. Usługi są świadczone przez: Magdalena Biela, pełniącą czynności pośrednika ubezpieczeniowego, jako Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agenta (OFWCA).
 3. Serwis jest dostępny za pośrednictwem urządzenia z przeglądarką internetową z dostępem do Internetu.
 4. Do otrzymania świadczonej usługi konieczne jest posiadanie i podanie numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail w celu nawiązywania kontaktu i przekazywania dokumentów.
 5. Garda 365 zastrzega sobie prawo do określenia zasad i zakresu świadczenia Usług w odrębnych regulaminach.
 6. Regulamin ogólny i szczegółowe są dostępne na podstronie Serwisu: Kontakt/Zgody formalne.
 7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w  Regulaminach zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Definicje:

 1. Serwis – Strona internetowa znajdująca się pod adresem https://garda365.pl/, służąca do prezentacji i promocji produktów i usług oferowanych przez  pośrednika ubezpieczeń i Towarzystwa Ubezpieczeniowe.
 2. Garda 365 – nazwa działalności pośrednika ubezpieczeń Osoby Fizycznej Wykonującej Czynności Agenta Magdalena Biela.
 3. Usługa – bezpłatna kalkulacja lub konsultacje na każdy temat związany z branżą ubezpieczeń, w związku z którym Klient kontaktuje się z Serwisem.
 4. Regulamin – dokument, który teraz czytasz.
 5. Klient – użytkownik serwisu, korzystający z niego za pośrednictwem Internetu.

Ogólne warunki korzystania z serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu przez Klientów ma charakter dobrowolny i jest nieodpłatne.
 2. Klient kontaktuje się z Serwisem przez wysłanie e-maila, kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem stosownego formularza dostępnego na stronie.
 3. W ramach Usługi, Klient może uzyskać informację o produktach ubezpieczeniowych oferowanych przez Garda 365 z puli towarzystw, z którymi Serwis współpracuje, zestawienie porównania ofert poszczególnych towarzystw, zakup ubezpieczenia za pośrednictwem OFWCA, konsultacje na tematy związane z branżą ubezpieczeń.
 4. Garda 365 nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte przez Klienta po wykorzystaniu informacji udostępnianych w ramach działalności Serwisu.
 5. W celu świadczenia usług, Klient musi podać prawdziwe, dokładne, kompletne dane, nie wprowadzające w błąd. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki podania danych niezgodnych z prawdą. W przypadku wykrycia lub uzasadnionego podejrzenia niezgodności, Serwis jest zwolniony ze świadczenia Usług.
 6. Zakup ubezpieczenia odbywa się na zasadach określanych indywidualnie podczas kontaktu Serwisu z Klientem.
 7. Nadrzędnym i wiążącym dokumentem mającym moc przy każdym zawarciu umowy ubezpieczenia jest OWU (Ogólne Warunki Umowy) Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z którym zawierana jest polisa, do której to dokument jest dołączany.
 8. Stroną w rozpatrywaniu ewentualnych roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia jest Towarzystwo, w którym została zawarta polisa ubezpieczeniowa.
 9. Rozpoczęcie korzystania z Usług elektronicznych wymaga zaakceptowania regulaminów, które są integralną częścią Serwisu. Zaakceptowane regulaminu i wyrażenie zgody na przestrzeganie zawartych w nich postanowień jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminów oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

Prawa autorskie

 1. Cała zawartość serwisu jest objęta autorskim prawem majątkowym przysługującym właścicielowi Serwisu lub podmiotom trzecim, w tym prawami własności przemysłowej, a w szczególności: logotypy, kolorystyka, treści, layout.
 2. Klient ani nikt inny, nie ma prawa do kopiowania, reprodukowania, rozpowszechniania, modyfikowania jakichkolwiek treści zawartych w Serwisie.

Polityka ochrony prywatności i danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w odniesieniu do danych osobowych Klientów, którzy podali je dobrowolnie podczas kontaktu z Serwisem za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacji, jest OFWCA Magdalena Biela, prowadząca niezarejestrowaną w CEIDG działalność pośrednika ubezpieczeń pod adresem ul. Wąska 15a/53, 15-481 Białystok. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: garda.ubezpieczenia@gmail.com lub pisemnie na wskazany wyżej adres.
 2. Dane osobowe o których mowa w pkt. 1. Polityki Ochrony Prywatności są przetwarzane zgodnie z prawem i przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Dane osobowe o których mowa w których mowa w pkt. 1. Polityki Ochrony Prywatności są przetwarzane w celu świadczenia usług Klientom przez Garda 365 i w celach marketingowych związanych z działalnością Serwisu, a także do zawierania umów z towarzystwami i agencjami ubezpieczeniowymi.
 4. Właściciel Serwisu dokłada najwyższych starań w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa, technologicznych  i organizacyjnych. Dane Klientów są zabezpieczane przed dostępem osób nieupoważnionych, publicznym ujawnieniem lub utratą przez szkodliwe działania osób trzecich, a także wykorzystaniem niezgodnie z prawem.
 5. Administrator danych zapewnia Klientom, o których mowa w pkt. 1., realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu, poprawiania, kontroli i ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, usunięcia i zaprzestania przetwarzania, wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych..
 6. Dane Klientów, o których mowa w pkt. 1., mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, w tym towarzystwom ubezpieczeniowym, agencjom ubezpieczeniowym lub innym podmiotom wykonującym na zlecenie Serwisu czynności związane ze świadczeniem Usług, dostawcom usług IT, w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji tych Usług, wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora i na podstawie odrębnej umowy.
 7. Serwis wykorzystuje adresy IP komputerów łączących się ze stroną https://garda365.pl w celach statystycznych, demograficznych i technicznych związanych z administracją strony.
 8. Strona Serwisu wykorzystuje „cookies” przeglądarki internetowej, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.