Gorący temat

Zgoda na świadczenie usług       

 

Administrator danych osobowych: 

Administratorem Twoich danych jest Magdalena Biela, prowadząca niezarejestrowaną w CEIDG działalność pośrednika ubezpieczeń, jako OFWCA (Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agenta).

Dane mogą być udostępniane osobom trzecim, w szczególności
ubezpieczycielom, w celu świadczenia Usług i przygotowania oferty.

Na dzień 8 lutego 2019 r. w ofercie znajdują się produkty następujących towarzystw ubezpieczeniowych:

 

 • AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51
 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
 • HDI, TUiR „WARTA” S.A., ul. Chmielna 85/87 00-805, W:arszawa
 • Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
 • MTU, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
 • Proama Generali T.U. S.A. Oddział w Polsce, ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
 • PZU S.A., al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
 • Reso Europa Service, ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki, (Balcia)
 • Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź
 • TUiR „WARTA” S.A., ul. Chmielna 85/87 00-805, Warszawa
 • TUZ TUW, ul. Bokserska 66 02-690 Warszawa

 

Cel przetwarzania danych osobowych:

 

 • Analiza przypadku dotyczącego okoliczności
  ubezpieczenia,
 • Ocena ryzyka ubezpieczeniowego i przedstawienia
  oferty zawarcia polisy,
 • Zawarcie umowy ubezpieczenia,
 • Realizacja pozostałych czynności marketingowych
  i związanych z pośrednictwem ubezpieczeniowym, takich jak kontakt w sprawie
  przedłużenia polisy lub oferty okolicznościowe.

 

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia
roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikającego z przepisów prawa.

 

Prawa Klienta odnośnie do ochrony danych osobowych:

 

 • Żądanie dostępu do przetwarzanych danych
  osobistych Klienta,
 • Korekta podanych danych na wypadek
  nieprawidłowości,
 • Wnioskowanie o przeniesienie danych do innego
  podmiotu,
 • Żądanie usunięcia lub ograniczenie zakresu
  przetwarzania danych,
 • Złożenie skargi do Urzędu ochrony Danych
  Osobowych,             
 • Podawanie danych osobowych jest dobrowolne i
  niezbędne do świadczenia Usług przez Serwis.

 

Indywidualne rozpatrywanie wniosków:

Wszystkie dane podawane w formularzach lub przez kontakt
e-mailowy są ręcznie weryfikowane i w razie potrzeby wprowadzane do
kalkulatorów wycen poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych. Ma to na celu
uwzględnienie wszystkich czynników mających wpływ na wysokość składki i
unikanie zjawiska fałszowania wyliczonych wyników wyceny przez faworyzowanie
któregoś z towarzystw lub pogarszanie oferty innego. Każde wyliczenie składki w
towarzystwie może być odnotowywane, dlatego przysługuje Ci prawo do
zastrzeżenia wykorzystania Twoich danych w jakimś konkretnym celu.

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu:

Jeżeli w wyniku jakichś okoliczności zechcesz wstrzymać
przetwarzanie przez nas danych, możesz zgłosić sprzeciw, który – o ile nie
będzie naruszał ważnych spraw uregulowanych prawnie – zostanie uwzględniony.

 

Regulamin korzystania z serwisu

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Garda 365 (Serwis) oraz warunki świadczenia usług na rzecz Klientów.
 2. Usługi są świadczone przez: Magdalena Biela, pełniącą czynności pośrednika ubezpieczeniowego, jako Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agenta (OFWCA).
 3. Serwis jest dostępny za pośrednictwem urządzenia z przeglądarką internetową z dostępem do Internetu.
 4. Do otrzymania świadczonej usługi konieczne jest posiadanie i podanie numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail w celu nawiązywania kontaktu i przekazywania dokumentów.
 5. Garda 365 zastrzega sobie prawo do określenia zasad i zakresu świadczenia Usług w odrębnych regulaminach.
 6. Regulamin ogólny i szczegółowe są dostępne na podstronie Serwisu: Kontakt/Zgody formalne.
 7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w  Regulaminach zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Definicje:

 

 1. Serwis – Strona internetowa znajdująca się pod
  adresem https://garda365.pl/, służąca do prezentacji i promocji produktów i
  usług oferowanych przez  pośrednika
  ubezpieczeń i Towarzystwa Ubezpieczeniowe.
 2. Garda 365 – nazwa działalności pośrednika
  ubezpieczeń Osoby Fizycznej Wykonującej Czynności Agenta Magdalena Biela.
 3. Usługa – bezpłatna kalkulacja lub konsultacje na
  każdy temat związany z branżą ubezpieczeń, w związku z którym Klient kontaktuje
  się z Serwisem.
 4. Regulamin – dokument, który teraz czytasz.
 5. Klient – użytkownik serwisu, korzystający z
  niego za pośrednictwem Internetu.

 

Ogólne warunki korzystania z serwisu

 

 1. Korzystanie z Serwisu przez Klientów ma
  charakter dobrowolny i jest nieodpłatne.
 2. Klient kontaktuje się z Serwisem przez wysłanie
  e-maila, kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem stosownego formularza
  dostępnego na stronie.
 3. W ramach Usługi, Klient może uzyskać informację
  o produktach ubezpieczeniowych oferowanych przez Garda 365 z puli towarzystw, z
  którymi Serwis współpracuje, zestawienie porównania ofert poszczególnych
  towarzystw, zakup ubezpieczenia za pośrednictwem OFWCA, konsultacje na tematy
  związane z branżą ubezpieczeń.
 4. Garda 365 nie ponosi odpowiedzialności za
  działania podjęte przez Klienta po wykorzystaniu informacji udostępnianych w
  ramach działalności Serwisu.
 5. W celu świadczenia usług, Klient musi podać
  prawdziwe, dokładne, kompletne dane, nie wprowadzające w błąd. Klient ponosi
  pełną odpowiedzialność za skutki podania danych niezgodnych z prawdą. W
  przypadku wykrycia lub uzasadnionego podejrzenia niezgodności, Serwis jest
  zwolniony ze świadczenia Usług.
 6. Zakup ubezpieczenia odbywa się na zasadach
  określanych indywidualnie podczas kontaktu Serwisu z Klientem.
 7. Nadrzędnym i wiążącym dokumentem mającym moc
  przy każdym zawarciu umowy ubezpieczenia jest OWU (Ogólne Warunki Umowy)
  Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z którym zawierana jest polisa, do której to
  dokument jest dołączany.
 8. Stroną w rozpatrywaniu ewentualnych roszczeń z
  tytułu umowy ubezpieczenia jest Towarzystwo, w którym została zawarta polisa
  ubezpieczeniowa.
 9. Rozpoczęcie korzystania z Usług elektronicznych
  wymaga zaakceptowania regulaminów, które są integralną częścią Serwisu.
  Zaakceptowane regulaminu i wyrażenie zgody na przestrzeganie zawartych w nich
  postanowień jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminów oraz z
  zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej
  umowy.

 

Prawa autorskie

 

 1. Cała zawartość serwisu jest objęta autorskim
  prawem majątkowym przysługującym właścicielowi Serwisu lub podmiotom trzecim, w
  tym prawami własności przemysłowej, a w szczególności: logotypy, kolorystyka,
  treści, layout.
 2. Klient ani nikt inny, nie ma prawa do
  kopiowania, reprodukowania, rozpowszechniania, modyfikowania jakichkolwiek
  treści zawartych w Serwisie.

 

Polityka
ochrony prywatności i danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu
  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w odniesieniu do danych osobowych Klientów, którzy podali je
  dobrowolnie podczas kontaktu z Serwisem za pośrednictwem dowolnego kanału
  komunikacji, jest OFWCA Magdalena Biela, prowadząca niezarejestrowaną w CEIDG
  działalność pośrednika ubezpieczeń pod adresem ul. Wąska 15a/53, 15-481
  Białystok. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu
  e-mail: garda.ubezpieczenia@gmail.com lub pisemnie na wskazany wyżej adres.
 2. Dane osobowe o których mowa w pkt. 1. Polityki
  Ochrony Prywatności są przetwarzane zgodnie z prawem i przepisami
  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia
  2016 r. i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną.
 3. Dane osobowe o których mowa w których mowa w
  pkt. 1. Polityki Ochrony Prywatności są przetwarzane w celu świadczenia usług
  Klientom przez Garda 365 i w celach marketingowych związanych z działalnością
  Serwisu, a także do zawierania umów z towarzystwami i agencjami
  ubezpieczeniowymi.
 4. Właściciel Serwisu dokłada najwyższych starań w
  celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa, technologicznych  i organizacyjnych. Dane Klientów są
  zabezpieczane przed dostępem osób nieupoważnionych, publicznym ujawnieniem lub
  utratą przez szkodliwe działania osób trzecich, a także wykorzystaniem
  niezgodnie z prawem.
 5. Administrator danych zapewnia Klientom, o
  których mowa w pkt. 1., realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie
  danych osobowych, w tym prawa dostępu, poprawiania, kontroli i ograniczenia
  przetwarzania własnych danych osobowych, usunięcia i zaprzestania
  przetwarzania, wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych..
 6. Dane Klientów, o których mowa w pkt. 1., mogą
  być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy
  obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru
  sprawiedliwości. Dane mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, w tym
  towarzystwom ubezpieczeniowym, agencjom ubezpieczeniowym lub innym podmiotom
  wykonującym na zlecenie Serwisu czynności związane ze świadczeniem Usług,
  dostawcom usług IT, w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub
  realizacji tych Usług, wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora i na
  podstawie odrębnej umowy.
 7. Serwis wykorzystuje adresy IP komputerów
  łączących się ze stroną https://garda365.pl w celach statystycznych,
  demograficznych i technicznych związanych z administracją strony.
 8. Strona Serwisu wykorzystuje „cookies”
  przeglądarki internetowej, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
  Serwisu.